ZMIEŃ MIASTO
gdańsk_nowy_czerwony.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Ze względu na ograniczenia epidemiczne dotyczące funkcjonowania szkół, prosimy uczniów lub ich opiekunów o przesyłanie kopii dokumentów w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres elektroniczny szkoły - sekretariatgdańsk@szkolagortata.pl  Obsługa sekretariatu będzie się kontaktować po zakończeniu rekrutacji w celu ustalenia terminu dostarczenia "oryginałów dokumentów".

informacje o bursach:

Nabór do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku odbywa się poza Systemem Naboru Elektronicznego do Szkół Ponadpodstawowych.

 

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się

z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Do kryteriów branych pod uwagę przy przyjmowaniu do szkoły należą m.in.:

 

 • akceptowanie przez rodziców statutu szkoły,

 • wynik egzaminu ósmoklasisty,

 • oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

 • pozytywna opinia trenera SMS MG13 dotycząca predyspozycji do treningu danej dyscypliny,

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu (na podstawie orzeczenia lekarza sportowego).

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka dziewcząt i chłopców;

 • Badminton;

 • Tenis stołowy;

 • Piłka nożna.

Zapraszamy również młodzież trenującą inne dyscypliny sportowe!

Terminy naboru do klas pierwszych LO Marcina Gortata na rok szkolny 2021/2022:

 •   Do 12 lipca 2021 r. – składanie dokumentów zgłoszeniowych do szkoły;

Wymagane dokumenty

​ - KARTA ZGŁOSZENIA SMS LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MARCINA GORTATA W GDAŃSKU
- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW REKRUTACJI do Szkoły Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata

 

po zakończeniu procesu rekrutacyjnego:
-  ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
-  ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
(oryginały lub poświadczone kopie dokumentów należy dostarczyć w ciągu 5 dni od zakończenia roku szkolnego do sekretariatu SMS LO MG w Gdańsku)

 

 

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Trenuj!

#GortatTeam