POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WWW.SZKOŁAGORTATA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY

INTERNETOWEJ

WWW.SZKOLAGORTATA.PL

1. Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej
www.szkolagortata.pl jest jej właściciel – MG13 sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi znajdującej się przy ul.
Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, widniejącej pod numerem NIP: 7311173002, zwany w niniejszym
dokumencie jako „Administrator”.
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”;

3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do
Administratora.

Dane kontaktowe Administratora:

• adres do korespondencji: Piotrkowska 60, 90-105 Łódź
• adres e-mail: rodo@naukasmg.pl
• IOD: iod@naukasmg.pl
4. Prowadzenie korespondencji mailowej kierowanej pod adresy wskazane na stronie www

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu
prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na przesłanie wiadomości za pośrednictwem
formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania znajdują się
w dokumencie Ogólna klauzula informacyjna MG13 sp. z o.o.

Administrator prowadzi korespondencję za pośrednictwem e-mail z osobami fizycznymi, które
przesłały wiadomość do MG13 sp. z o.o.

Dane osobowe osób, które przesłały wiadomość mailową z zawartością w postaci danych
osobowych przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, udzielenia odpowiedzi na przesłane
zapytanie, dalszego prowadzenia korespondencji oraz ewentualnego przedstawienia oferty w
obszarze objętym tematem prowadzonych rozmów. Dane te przetwarzane są wówczas na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci
przesłania odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz prowadzenia ewentualnych działań z zakresu
marketingu bezpośredniego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WWW.SZKOŁAGORTATA.PL

2
UWAGA: W zakresie dokumentacji rekrutacyjnej przesyłanej drogą elektroniczną informacje
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zgromadzone są w formie odrębnej klauzuli
informacyjnej.

5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługują
następujące uprawnienia:

• Prawo żądania dostępu do swoich danych;
• Prawo do żądania sprostowania uprzednio podanych danych;
• Prawo do żądania usunięcia uprzednio podanych danych;
• Prawo do ograniczenia przetwarzania uprzednio podanych danych;
• Prawo do żądania przeniesienia uprzednio podanych danych;
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
NA CZYM POLEGAJĄ UPRAWNIENIA?

Prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (zostanie
Państwu dostarczona kopia danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo o ich
udostępnienie, za co może zostać pobrana opłata w rozsądnej wysokości wynikającą z
kosztów administracyjnych),
Prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać
niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z
uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia),
Prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać
niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:
o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
o wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania danych,
o gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
o dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
o dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim).
Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa
danych jest niezbędne do:
o korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
o wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy
prawa europejskiego lub prawa polskiego,
o do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jesteście Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących
sytuacjach:
o gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający sprawdzić
ich prawidłowość),
o gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
o gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WWW.SZKOŁAGORTATA.PL

3
o w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu).
Prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do
Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO - w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
Prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji Administrator nie będzie
uprawniony do przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator wykaże istnienie:
o ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
o podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
stwierdzenia, że jego uprawnienia nie są w należyty sposób respektowane i realizowane.
Wcześniej rekomendujemy jednak podjęcie korespondencji pod adres e-mail Administratora,
który wskazaliśmy Państwu powyżej.

7. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla
którego są one gromadzone, tj przez następujące okresy:

• przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji z Administratorem w ramach
złożonego zapytania lub ewentualnie do prowadzenia działań z zakresu marketingu
bezpośredniego,
• inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania
ciążących na nas obowiązków prawnych).

Informuję, iż MG13 sp. z o.o. przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych
wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym
okresem przechowywania jest okres dłuższy.

Administrator w przyszłości może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych przez
okres niezbędny do realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu (np. ewentualnej
windykacji roszczeń).

Administrator nie będzie też uprawniony do dalszego przetwarzania danych osobowych w
sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
Powyższe nie będzie mieć jednak wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania danych osobowych.

9. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich integralność oraz
poufność.

10. Informacje dotyczące plików cookies:

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WWW.SZKOŁAGORTATA.PL

4

1) Informujemy, iż Administrator przechowuje pliki cookies.
2) Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w
urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. W każdym momencie można dokonać
zmiany ustawień przeglądarki.
3) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak
komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową
dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony
internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie
innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Używane są również w celu tworzenia
anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób
użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies”
pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym
badanie wydajności stron internetowych.
4) Administrator może wykorzystywać pliki „cookies” w celu dostosowania strony do
preferencji użytkownika oraz tworzenia statystyk.

Użytkownik poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może nie zgodzić się na
gromadzenie jego danych za pomocą plików „cookies”. W przypadku braku dokonania zmian
domniemywa się, że użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików „cookies” przez stronę
internetową.

11. Informujemy, iż Administrator nie przetwarza Pana/Pani danych osobowych w celu
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu.